Ogólne Dla rodzica Matura Egzamin zawodowy Młodociany pracownik

Egzamin zawodowy

Informacje ogólne


UWAGA !!! ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY - WYTYCZNE PRZECIWPANDEMICZNE

 

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeciw pandemicznymi w czasie egzmainów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zastosowanie się do nich.

aneks_3.docx

wytyczne ogólne


 

 

Egzamin zawodowy - formuła 2012 i 2017

Termin składania deklaracji do egzaminu dla absolwentów chcący zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe :

a)  Formuła 2012 –w sesji zima 2023 to 9 września 2022 , w sesji lato 2023 to 1 luty 2023

b) Formuła 2017-  w sesji zima 2023 to 15 września 2022, w sesji lato 2023 to 7 luty 2023

Egzamin zawodowy- formuła 2019

  Do egzaminu zawodowego w sesji zima przystępują  uczniowie klas czwartych technikum po gimnazjum.  Uczniowie klas technikum  realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z roku 2019 mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, brak podejścia do egzaminu skutkuje brakiem promocji lub nieukończeniem technikum.  

Termin składania deklaracji do egzaminu 15 września 2022.

Termin główny: 9-21 stycznia 2023 r. Egzamin pisemny elektroniczny, egzamin praktyczny model:

 W – wykonania , wk- wykonanie na komputerze , dk- dokumentacja na komputerze.

 

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

4tad

Technik ekonomista

EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4tad

Technik mechanik

MEC. 09

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4tci

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4tci

Technik informatyk

INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

  Do egzaminu zawodowego  w sesji Lato 2023 (czerwiec 2023) przystąpią  uczniowie klas trzecich technikum oraz młodociani pracownicy kształcący się u pracodawców nie będących rzemieślnikami.

Termin składania deklaracji do egzaminu 7 luty 2023.

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r. Egzamin pisemny elektroniczny, egzamin praktyczny model:

 W – wykonania , wk- wykonanie na komputerze , dk- dokumentacja na komputerze.

 

  Wszyscy uczniowie technikum oraz młodociani pracownicy szkoły branżowej  realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z roku 2019 mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego (czeladniczego), brak podejścia do egzaminu skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły branżowej.

 

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

3pdc

Technik ekonomista

EKA.04

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

3pdc

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

3pai

Technik mechanik

MEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3pai

Technik informatyk

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

3i

Kucharz**

HGT.02

 Przygotowanie i wydawanie dań

3i

Piekarz**

SPC.03.

Produkcja wyrobów piekarskich

3i

Stolarz**

DRM.04.

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

3i

sprzedawca

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży 

 

*do egzaminu przystępują uczniowie tych klas i zawodów, dla których zaplanowano egzamin w szkolnym planie nauczania,

** do egzaminu zawodowego przystępują uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem.

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajduje się na  stronie:  www.oke.poznan.pl

Dostosowania: 

pp2012_2017_dostosowania_2021_2022.pdf

pp2019_dostosowania_2022_2023.pdf

 

Zadania jawne

pp2019_jawne_zadania_2023.pdf


Komunikaty o pomocach na egzaminie zawodowym

1._Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna_-PP2012_2017-ok.pdf

2._Komunikat_o_pomocach-cz.praktyczna_-PP2012_2017-ok.pdf

3._Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna_-PP2019_-ok.pdf

4._Komunikat_o_pomocach-cz.praktyczna_-PP2019_-ok.pdf