Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Branżowa szkoła I stopnia

Technikum

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzona, na każdej stronie, kopia świadectwa.

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  lub kopia zaświadczenia.

4. 2 fotografie (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

5. Zaświadczenia z olimpiad , konkursów przedmiotowych min. szczebla wojewódzkiego.

6. Kserokopia skróconego aktu urodzenia.

7. Karta zdrowia.

8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

9. Kandydaci młodociani pracownicy dodatkowo dołączają zaświadczenie o przyjęciu do zakładu pracy w celu kształcenia praktycznego.

II. ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

Przy rekrutacji pod uwagę brane są wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz stopnie na świadectwie ukończenia szkoły .

Dyrektor ZSTiB  w Szprotawie  informuje, że przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji do poszczególnych typów szkół to:

Lp.

Szkoła

Przedmioty

1.

Technikum mechaniczne

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

2.

Technikum ekonomiczne

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

3.

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • chemia

4.

Technikum informatyczne

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

5.

Branżowa szkoła I stopnia

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

 

 

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2. O przyjęciu do wybranego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do wybranego typu szkoły i oddziału w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów min. o zasięgu wojewódzkim , których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

•   sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych (na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora szkoły podstawowej),

•   kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia (na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej),

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie odpowiednich osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów.

7. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

8. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego .